Skip to content

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Botter.nl,Schippershuys: 
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden  de volgende termen gebruikt en verstaan:
Gebruiker: Natuurlijke of rechtspersoon, die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de klant
Klant: Wederpartij van gebruiker
Overeenkomst: Iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen gebruiker en klant
Gast: Iedere derde partij, die op grond van de door de klant gesloten overeenkomst door de gebruiker wordt toegelaten op het schip.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en klant, waarop gebruiker deze van toepassing heeft verklaard.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, in geval de klant deelneemt met meer gasten dan het maximale aantal toegestane personen per schip.
Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend  schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte
De door gebruiker gemaakte offerte zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tevens zijn de prijzen exclusief kosten van een reis-(bagage) en/of annuleringsverzekering en exclusief reiskosten naar en van de in- en ontschepingshaven(s).
Geschiedt de overeenkomst van het arrangement ten behoeve van andere gasten, dan is de ondertekenaar/aanmelder mede dan wel geheel aansprakelijk voor nakoming hunner verplichtingen door alle door hem/haar aangemelde gasten. De minimum leeftijd is 16 jaar, tenzij in enig gezinsverband aan het arrangement wordt deelgenomen.

Artikel 4: Uitvoering
De gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, waarbij veiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft.
Ten alle tijden is de gebruiker bevoegd om op nautische gronden het arrangement te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet uitvaren en het opschorten van het totale arrangement. Onder nautische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
De klant en zijn gasten dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs. Indien de klant of gast geen uitvoering kan geven aan het arrangement, wegens ontbreken van de benodigde geldige documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
De klant en de gasten dienen gedurende het arrangement de rechts- en algemeen geldende fatsoensnormen na te leven.
De klant en de gasten dienen aan boord platte schoenen met antislip zolen te dragen, waarbij zwarte zolen niet zijn toegestaan.

Artikel 5: Wijziging overeenkomst
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de klant hierover inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of vermindering van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Betaling
Betaling dient te geschieden in twee gedeelte, te weten 25% bij opdracht en 75% tot 4 weken voor de start van het arrangement met een betalingstermijn van 21 dagen.
Indien de bevestiging van de overeenkomst plaats vindt binnen 4 weken voor de start van het arrangement, dan is het volledige bedrag verschuldigd.
Vanaf het moment, waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de klant vertragingsrente verschuldigd van 3% over het verschuldigde bedrag per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd het recht van klant op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Alle kosten van invordering van het door de klant verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de klant. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de klant, tot 14 dagen voor de aanvang van het arrangement vervalt de tweede betalingstermijn van 75%. De eerste termijn van 25% wordt niet gerestitueerd.
Bij annulering van de overeenkomst  door de klant, tussen 3 en 14 dagen voor aanvang van het arrangement, wordt 50% gerestitueerd.
Bij annulering van de overeenkomst  door de klant, binnen 3 dagen voor aanvang van het arrangement, vindt geen restitutie plaats.
Verder is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
De gebruiker behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden met volledige restitutie van alle betaalde gelden, die in de overeenkomst vermeld staan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Deelname aan een arrangement geschiedt geheel voor eigen risico. De gebruiker is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan opvarenden of derden, extra reis- en/of verblijfkosten. Evenmin is de gebruiker aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Klant en/of gasten wordt dringend geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij een daarvoor gerechtigde organisatie.

Artikel 9: Overmacht
In geval van overmacht kan de gebruiker niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien de gebruiker daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Indien de overmacht situatie langer dan 14 dagen aanhoudt, is elk der partijen bevoegd de overeenkomt re beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Aan klant zal, met uitzondering van berekende administratieve kosten, restitutie van de reeds betaalde gelden plaatsvinden.

Artikel 10: Geschil
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.